Do projektu se mohou přihlásit aktivní jednotlivci schopni sestavit malý tým, neformální skupiny, spolky nebo organizace zastupující různé komunity cizinců v Praze. Projekt je určen pro Pražany s migrantským původem.

Prostor pro realizaci Vašich nápadů je opravdu široký.  Může se jednat např. o sportovní akci, koncert, výstavu, workshop, přednášku, neformální setkání, prezentaci jednotlivých komunit apod. Všechny akce by však měly sledovat stejný cíl, a tím je vzájemné poznání a sblížení se s českou společností.

Můžete získat max. 20 000 Kč

Pro podání žádosti je potřeba vyplnit náš interaktivní formulář, kde zadáte veškeré potřebné informace o sobě a své akci. Formulář spolu s předpokládaným rozpočtem akce zašlete online do stanoveného termínu. Po shromáždění všech přijatých žádostí zasedne tříčlenná komise, která zhodnotí přínosnost a hospodárnost předložených nápadů a poté vybere nejlepší z nich.

Formuláře žádosti a rozpočtu naleznete zde.

Žádost nám můžete zaslat nejpozději do 30. 6. 2018.

Získanou finanční částku lze použít na hrazení následujících nákladů:

 • pronájem prostoru,
 • hudební a taneční vystoupení, workshopy,
 • ceny pro výherce soutěží,
 • občerstvení pro diváky a účastníky,
 • materiál na akci, výtvarné potřeby,
 • náklady na propagaci (tisk a příprava letáků, grafické práce apod.)
 • práci fotografa,
 • překlady  apod.

Prostředky nelze použít na:

 • mzdy ani odměny  týmu akce na základě pracovních smluv a dohod,
 • žádné odměny za produkční či organizační zajištění akce (koordinace, management, administrativa, produkce akce apod.) ani na základě jiných smluv, např. o dílo apod.,
 • jednotlivec, jehož nápad bude podpořen, nemůže zaplatit sám sobě např. za vystoupení, workshop apod., nemůže uzavřít smlouvu sám se sebou, proto je potřeba, aby s někým spolupracoval (mohl s někým uzavřít smlouvu), vytvořil malý tým.

Ne, spolufinancování akce v rámci většího projektu není přípustné. Musí se jednat o samostatný a unikátní mini projekt.

Poté co bude Váš nápad schválen, uzavřete s ICP smlouvu.  Po skončení akce, předložení vyúčtování a po jeho schválení ze strany ICP, nám vystavíte fakturu, kterou Vám zaplatíme bankovním převodem.

Faktury mohou vystavovat nejen organizace, spolky, ale i jednotlivci. Bez živnostenského oprávnění je to možné, když se jedná o jednorázovou, neopakující se činnost. V případě, že se jedná o opakující se činnost, potřebujete živnostenské oprávnění.

Vaše akce musí proběhnout nejpozději do konce listopadu 2018.

Více informací, zejména co se týče financování akcí, je uvedeno v našem Finančním manuálu. Pro získání dalších informací kontaktujte koordinátorku projektu: Olgu Vlasovou, metropolevsech@icpraha.com.
Pro realizátory vybraných nápadů bude uspořádán informační seminář, kde se dozvíte další podrobnosti projektu.