Kdo se může do projektu přihlásit?

Do projektu se mohou přihlásit aktivní jednotlivci schopni sestavit malý tým, neformální skupiny, spolky nebo organizace zastupující různé komunity cizinců v Praze. Projekt je určen pro Pražany s migrantským původem.

Jaké nápady podpoříme?

Prostor pro realizaci Vašich nápadů je opravdu široký.  Může se jednat např. o sportovní akci, koncert, výstavu, workshop, přednášku, neformální setkání, prezentaci jednotlivých komunit apod. Všechny akce by však měly sledovat stejný cíl, a tím je vzájemné poznání a sblížení se s českou společností.

Jakou finanční částku na realizaci akce mohu získat?

Můžete získat max. 20 000 Kč

Jaký je postup pro podání a schválení žádostí?

Pro podání žádosti je potřeba vyplnit náš interaktivní formulář, kde zadáte veškeré potřebné informace o sobě a své akci. Formulář spolu s předpokládaným rozpočtem akce zašlete online do stanoveného termínu. Po shromáždění všech přijatých žádostí zasedne tříčlenná komise, která zhodnotí přínosnost a hospodárnost předložených nápadů a poté vybere nejlepší z nich.

Formuláře žádosti a rozpočtu naleznete zde.

Jaký je termín pro odevzdání žádosti?

Žádost nám můžete zaslat nejpozději do 30. 6. 2018.

Na co můžete použít získané prostředky?

Získanou finanční částku lze použít na hrazení následujících nákladů:

 • pronájem prostoru,
 • hudební a taneční vystoupení, workshopy,
 • ceny pro výherce soutěží,
 • občerstvení pro diváky a účastníky,
 • materiál na akci, výtvarné potřeby,
 • náklady na propagaci (tisk a příprava letáků, grafické práce apod.)
 • práci fotografa,
 • překlady  apod.

Na co nemůžete použít získané prostředky?

Prostředky nelze použít na:

 • mzdy ani odměny  týmu akce na základě pracovních smluv a dohod,
 • žádné odměny za produkční či organizační zajištění akce (koordinace, management, administrativa, produkce akce apod.) ani na základě jiných smluv, např. o dílo apod.,
 • jednotlivec, jehož nápad bude podpořen, nemůže zaplatit sám sobě např. za vystoupení, workshop apod., nemůže uzavřít smlouvu sám se sebou, proto je potřeba, aby s někým spolupracoval (mohl s někým uzavřít smlouvu), vytvořil malý tým.

Je možné realizovat akci v rámci většího projektu, použít prostředky jako jeho spolufinancování?

Ne, spolufinancování akce v rámci většího projektu není přípustné. Musí se jednat o samostatný a unikátní mini projekt.

Jakým způsobem Vaši akci proplatíme?

Poté co bude Váš nápad schválen, uzavřete s ICP smlouvu.  Po skončení akce, předložení vyúčtování a po jeho schválení ze strany ICP, nám vystavíte fakturu, kterou Vám zaplatíme bankovním převodem.

Faktury mohou vystavovat nejen organizace, spolky, ale i jednotlivci. Bez živnostenského oprávnění je to možné, když se jedná o jednorázovou, neopakující se činnost. V případě, že se jedná o opakující se činnost, potřebujete živnostenské oprávnění.

Do kdy musíte akci zrealizovat?

Vaše akce musí proběhnout nejpozději do konce listopadu 2018.

Kde můžete získat více informace a probrat svůj nápad?

Více informací, zejména co se týče financování akcí, je uvedeno v našem Finančním manuálu. Pro získání dalších informací kontaktujte koordinátorku projektu: Olgu Vlasovou, metropolevsech@icpraha.com.
Pro realizátory vybraných nápadů bude uspořádán informační seminář, kde se dozvíte další podrobnosti projektu.