Souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů

Právnická osoba Integrační centrum o.p.s.
se sídlem: Žitná 1574/51, Praha 1, 110 00
IČ: 242 28 320

provádí jakožto správce sběr a zpracování Vašich výše uvedených osobních údajů (dále jen „osobní údaje“ nebo „údaje“) podle zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“).

Poskytnutí Vaši osobních údajů je dobrovolné, v určitých případech však může odmítnutí poskytnout Vaše osobní údaje a vyslovit souhlas s jejich zpracováním vést k tomu, že Vám bude odepřeno poskytnutí služby, na kterou byste jinak měl/a nárok. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat.

Vaše osobní údaje budou dále zpracovávány v souladu se zákonem, a to po neomezenou dobu. Zpracování údajů se provádí pro účely vzájemné spolupráce a případně též nabídky produktů a služeb. Vaše osobní údaje mohou být předány jinému správci osobních údajů a mohou být také předávány do zahraničí. Správce je oprávněn k Vaším osobním údajům přiřazovat další údaje o Vaší osobě, které získá při své činnosti.

Vaše osobní údaje budou uloženy v elektronické, případně i fyzické (tištěné) podobě. S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem, zejména budou náležitě technicky zabezpečeny před zneužitím.

Zákon 101/2000 Sb. Vám poskytuje následující práva:

  • na vyžádání se seznámit s obsahem Vašich osobních údajů,
  • požadovat opravu těchto údajů, jsou-li nesprávné.

Domníváte-li se, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte dále právo:

  • požádat správce o vysvětlení,
  • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.